Over ons:

Stichting Contactgroep Holterhoek is 11 oktober 2011 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 53753364.

De stichting stelt zich ten doel de algemene belangen van de bewoners van de buurtschap Holterhoek te behartigen, teneinde de leefbaarheid en het woonklimaat in de buurtschap te bevorderen.

Om dit doel te bereiken zijn we inmiddels een convenant aangegaan met de gemeente Berkelland om het overleg en de communicatie tussen de gemeente Berkelland en de buurtschap Holterhoek vorm en inhoud te geven.

Een maal per jaar wordt een openbare vergadering gehouden waar het bestuur een toelichting zal geven over het gevoerde beleid.

Achtergrond:

Als uitvloeisel van het buurtschappenbeleid sloot de gemeente Berkelland in 2006 een convenant met zeven buurtschappen in gemeente.
Het convenant legt afspraken vast over de manier van samenwerking, omgangsvorm en verantwoording.
Het convenant wordt afgesloten voor een periode van vier jaar.

De contactgroep Holterhoek heeft in najaar 2011 voor de eerste maal het convenant getekend.
De einddatum van dit convenant wordt gelijk gesteld aan de einddatum van het convenant van de overige buurtschappen.

Het uitgangspunt van het coalitieakkoord “Samen Anders” is: laat meer aan de mensen zelf.
De gemeente kan meehelpen aan het oplossen van problemen in de samenleving, maar is niet als enige daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk.

Wij zijn ervan overtuigd dat we als Berkellandse samenleving uiteindelijk met elkaar sterker zijn als mensen deelnemen in plaats van toeschouwer zijn.
Door zelf initiatieven te nemen voor veranderingen in de omgeving.
Zodat plannen tot stand komen vanuit maatschappelijk initiatief, en niet omdat de gemeente stuurt
Binnen deze visie past het buurtschappenbeleid.

De belangenorganisaties van de buurtschappen krijgen van de gemeente een belangrijke rol en verantwoordelijkheid in het verbeteren van de leefbaarheid.
Om de belangenorganisaties te ondersteunen in hun werkzaamheden zijn er verschillende instrumenten in het buurtschappenbeleid.
Zo is er een bestuurlijk en ambtelijk aanspreekpunt bij de gemeente en ontvangen buurtschappen subsidie voor de bureau- en personele kosten.
De afspraken over communicatie en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een samenwerkingsconvenant.

Activiteiten:

Het bestuur zal zich inzetten voor diverse projecten.
Alle projecten hebben als grondslag dat er vanuit de Holterhoekse gemeenschap behoefte kenbaar gemaakt wordt om actuele onderwerpen op te pakken.

De contactgroep ondersteunt en werkt actief mee aan realisatie ervan. Vanuit het bestuur is een sterke behoefte aan vernieuwende ideeën en visies over hoe wij Holterhoekers in de 21e eeuw kunnen samenleven.
Niet alleen aan mooie ideeën, maar vooral ook aan hele praktische inzichten over bijvoorbeeld bevolkingskrimp en vergrijzing in de Achterhoek, landbouwontwikkelingen en verkeer en verkeersveiligheid.

Website:

Deze nieuwe website is gemaakt door een nieuwe webdesigner/webmaster. Als contactgroep gaan we dit deel van de 'site van de holterhoek' zelf vullen.

Wordt vervolgd. Hebt u suggesties? Graag  verwijzen we u naar 'bericht voor contactgroep'.